Ochrana oznamovatelů

Ke splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídila společnost LIGUM spol. s r.o. pro podávání oznámení na možné podezření na protiprávní jednání v rámci společnosti.

Příslušnou osobou ve smyslu zákona byl pověřen pan jednatel společnosti Tomáš Pluhař.

Toto oznámení ve smyslu uvedeného zákona lze učinit:

a) osobně u Příslušné osoby či předáním písemného oznámení Příslušné osobě,
b) telefonicky v prac. dny v době od 9:00 do 15:00 hod. na tel. č. +420 483 305 710
c) písemně emailem na emailovou adresu : ochrana.oznamovatelu@ligum.cz
d) písemným oznámením doručeným na adresu sídla Společnosti v zalepené obálce s označením - „neotevírat - ochrana oznamovatelů“.

Obecně rovněž platí, že mimo zavedený firemní systém lze oznámení podat i prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR dostupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz.

Bližší informace o podávání a posuzování těchto oznámení jsou obsahem vydané firemní Směrnice.
Tato Směrnice je součástí interních předpisů Společnosti, zaměstnanci se s ní mohou seznámit a plně k jejich dispozici je u pověřené příslušné osoby a na personálním úseku s Společnosti.

Tato firemní Směrnice nabývá účinnosti a lze podle ní postupovat ode dne 15.prosince 2023.

V Jablonci nad Nisou dne 11.12.2023