Politika kvality

 

V súlade s celkovou koncepciou spoločnosti LIGUM s.r.o. je vedením spoločnosti vyhlásená a zamestnancami prijatá verejne prezentovaná politika kvality. Týmto dokumentom vyhlasujeme politiku a ciele kvality pre splnenie prianí a požiadaviek našich zákazníkov.

 

Svojou orientáciou na bezvýhradné plnenie filozofie a požiadaviek ISO programu organizácia LIGUM s.r.o. definovala nasledujúce body politiky kvality:

  • Našim zamestnávateľom je náš zákazník a jemu patrí prvé miesto v našej spoločnosti. Jeho želania, požiadavky a potreby sú pre nás prioritné.
  • Zhoda našich výrobkov s normami, špecifikáciami a predpismi je pre nás zákonom. Sme si vedomí toho, že o našom úspechu rozhoduje zákazník. Preto dlhodobá a systematická starostlivosť o kvalitu je strategickým cieľom spoločnosti. Spokojný zákazník je najlepším predajcom, nespokojný – najhoršou reklamou.
  • Investično – inovačný program je zárukou splnenia najnáročnejších kvalitatívno – technologických potrieb našich zákazníkov. Vytvoriť dostatočné zdroje (personálne i materiálové) pre splnenie všetkých stanovených cieľov kvality. Kontrolný systém, jeho plnenie, sledovanie a vyhodnocovanie je zárukou pre zlepšenie kvality a ochranou pred produkciou nekvality.
  • Preventívnou činnosťou sledujeme zlepšenie kvality výrobkov a služieb. Informačný, vzdelávací a školiaci program musí obsahovať prvky zvýšenia kvality činnosti všetkých zamestnancov.
  • Politika kvality je vlastná všetkým zamestnancom spoločnosti.